Tournoi - Rousset organise un tournoi samedi

Le FC Rousset organise demain le tournoi Joseph Marano.